?

Log in

 
 
08 July 2011 @ 12:26 am
Nyappy Tanabata :D  
Sasa no ha sara-sara
nokiba ni yureru.
Ohoshi-sama kirakira,
kingin sunago.
Goshiki no tanzaku,
watashi ga kaita.
Ohoshi-sama kirakira,
sora kara miteiru.
Pues eso, 7/7 --> Tanabata. Nyappy day!


------------------------------------------


¿He desaparecido?¿He desaparecido? ¡Quiero regresar! ¡Decidido, regresaré!
 
 
Current Mood: calmcalm